Huisregels Klarenbeekse Kermis

Er mag tijdens de Klarenbeekse Kermis veel, maar een aantal zaken mogen niet! Lees hieronder de huisregels zodat het voor iedereen een mooi feest wordt!

1. Op het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

2. Als u het terrein van de Klarenbeekse kermis betreedt, gaat u stilzwijgend akkoord met deze huisregels.

3. Bij de entree van de Klarenbeekse Kermis, maar ook binnen, kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle.

4. Het is voor jongeren onder de 18 jaar verboden alcohol te kopen en/ of te gebruiken. Bij twijfel over de leeftijd wordt er gevraagd naar legitimatie. Bij de kassa zijn 18+ polsbandjes verkrijgbaar, op vertoon van legitimatie.

5. Het is verboden te roken in de tent (behalve op daartoe aangewezen en ingerichte plekken).

6. Boetes, volgend op overtreding van de wettelijke regels, worden verhaald op de overtreder.

7. Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van en deelname aan één van de activiteiten van de OVK is geheel op eigen risico.

8. De organisatie is niet aansprakelijk voor geleden schade, letsel ontstaan aan en/ of goederen van de bezoeker. Diefstal, vermissing en beschadiging aan het gehoor vallen hieronder.

9. Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het evenemententerrein; dranken, drugs, glaswerk; blik; plastic flessen, op wapens gelijkende of aanstootgevende voorwerpen.

10. Het bezitten, gebruiken of verkopen van verdovende middelen is ten strengste verboden. Bij constatering volgt overdraging aan de politie of verwijdering van de activiteiten van OVK.

11. Het gebruik of bij zich hebben van enigerlei wapens, grote zakmessen e.d. is ten strengste verboden. Bij constatering volgt overdraging aan de politie of verwijdering van de Klarenbeekse Kermis.

12. Het is verboden u schuldig te maken aan ongewenste intimiteiten. Bij constatering volgt verwijdering van de Klarenbeekse Kermis en zo nodig overdraging aan de politie.

13. Wanneer men gevraagd wordt om legitimatie, is men verplicht die te tonen.

14. Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings)personeel dienen direct opgevolgd te worden.

15. Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de organisatie.

16. Het weigeren van een controle of de constatering van overtreding van een van de huisregels, kan de organisatie of de ingehuurde beveiliging u de toegang tot het evenementterrein weigeren, of u van het terrein verwijderen.

17. Bij het gebruik van de diensten van de EHBO post, dient men de regels van de EHBO op te volgen.

18. Fietsen en voertuigen dienen op de daarvoor aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Instructies van de verkeersregelaars dienen opgevolgd te worden.

19. Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnamen te verveelvoudigen, openbaar te maken en/ of te gebruiken voor promotionele doeleinden.

20. Wanneer u klachten, van welke aard dan ook heeft, kunt u deze bij de organisatie melden. Klachten dient u altijd direct na het ontstaan daarvan te melden. Indien u in gebreke blijft vervalt uw klachtrecht.

21. In situaties waar de huisregels niet in voorzien, is het besluit van de OVK bindend

22. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt aangifte gedaan bij de politie.

23. Bij overtreding van de huisregels kan uitzetting het gevolg zijn, of kan toegang geweigerd worden.