Huisregels Klarenbeekse Kermis

Er mag tijdens de Klarenbeekse Kermis veel, maar een aantal zaken mogen niet! Lees hieronder de huisregels zodat het voor iedereen een mooi feest wordt!

[learn_more caption=”De huisregels”]

 1. Op het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving van toepassing.
 2. Het is voor jongeren onder de 16 jaar verboden alcohol te kopen en/of te gebruiken. Bij twijfel over de leeftijd wordt er gevraagd naar legitimatie. Bij de kassa zijn 16+ polsbandjes verkrijgbaar op vertoon van legitimatie.
 3. Het is ten strengste verboden te roken in de tent (behalve het rokersplein).
 4. Boetes volgend op overtreding van de wettelijke regels voor b.v. OVK worden verhaald op de overtreder.
 5. Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van één van de activiteiten van de OVK is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 6. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade, of enigerlei letsel ontstaan aan de bezoeker en/of goederen van de bezoeker. Diefstal, vermissing en beschadiging aan het gehoor vallen hieronder.
 7. Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het evenemententerrein; dranken, drugs, glaswerk, blik, plastic flessen, slag- en/of stootwapens, op wapens gelijkende of aanstootgevende voorwerpen.
 8. Wanneer men gevraagd wordt om legitimatie (bv. bij toegangscontrole en alcoholverstrekking) is men verplicht die te tonen.
 9. Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings)personeel dienen direct opgevolgd te worden. Bij verdenking van een op het evenement verboden feit mag de beveiliging fouilleren.
 10. Het weigeren van een controle of de constatering van overtreding van een van de huisregels kan de organisatie of de ingehuurde beveiliging u de toegang tot het evenemententerrein weigeren, of van het terrein verwijderen.
 11. Bij het gebruik van een van de diensten van de EHBO-post:
  • a: Mag er maar één persoon extra mee naar binnen.
  • b: Mag je geen gebruik maken van een mobiele telefoon.
  • c: Mag je niet roken.
  • d: Mag er geen drank mee naar binnen.
 12. Fietsen en voertuigen dienen op de daarvoor aangewezen of gebruikelijke plaatsen geparkeerd te worden. Indien je je hier niet aan houdt loop je het risico dat je voertuig wordt verwijderd. Instructies van de verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te worden.
 13. Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 14. In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de OVK over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van OVK hieromtrent is bindend.
 15. Bij overtreding van een strafbaar feit wordt aangifte gedaan bij de politie.
 16. Bij overtreding van de huisregels kan uitzetting het gevolg zijn of toegang geweigerd worden. [/learn_more]